Καταστατικό

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 1 - επωνυμία
Το ιδρυθέν το έτος 1937 στη Σπάρτη σωματείο με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ, το οποίο διαδοχικά μετονομάστηκε με απόφαση της Γ.Σ. της 28-1-1977 σε ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ, και με απόφαση της Γ.Σ. της 18-1-1995 σε ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΠΑΡΤΗΣ. Στο εξής, το παρόν καταστατικό, αναφέρεται ως «Σύλλογος» και σε συντομογραφία Ε.Ο.Σ. Ο Ε.Ο.Σ. είναι αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο και συμμετέχει ως μέλος στις δευτεροβάθμιες ομοσπονδιακές οργανώσεις που εκπροσωπούν αθλήματα που καλλιεργεί σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς του. Κατά το χρόνο της σύνταξης του παρόντος τροποποιημένου καταστατικού, μετέχει ως σωματείου - μέλος στις δευτεροβάθμιες ομοσπονδιακές οργανώσεις με τις επωνυμίες Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) και Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (ΕΟΧ).

Άρθρο 2 - έδρα
Έδρα του Συλλόγου είναι η Σπάρτη.

Άρθρο 3 - σκοποί
Κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες καθώς και η διάδοση όλων των μορφών της ορειβασίας, της χιονοδρομίας, της αναρρίχησης και γενικότερα κάθε αθλητικής δραστηριότητας που σχετίζεται με το ορεινό οικοσύστημα, χωρίς να το επιβαρύνει. Ο Σύλλογος φροντίζει και προστατεύει το Ελληνικό ορεινό περιβάλλον διαδίδοντας την αγάπη και το σεβασμό προς αυτό. Επίσης ο Σύλλογος δραστηριοποιείται στον τομέα της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα στην ενίσχυση των δράσεων, που αφορούν την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 14 TOU Ν. 3013/2002. Διευκρινίζεται ότι η πολιτική προστασία δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις ατυχημάτων στο βουνό.
Ο Σύλλογος δεν έχει άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που αναφέρονται περιοριστικά στο παρόν καταστατικό. Παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς αποκλείεται χωρίς προηγούμενη τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 4 - μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών
 Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο σύλλογος:
α) Οργανώνει για τα μέλη του τακτικές αναβάσεις, αναρριχήσεις, διασχίσεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σε Ελληνικά και ξένα βουνά με την επιμέλεια και τη φροντίδα των αρμοδίων τεχνικών του οργάνων,
β) με την επιμέλεια των αρμοδίων τεχνικών του οργάνων, οργανώνει χιονοδρομίες και χιονοδρομικούς αγώνες καθώς και αγώνες αναρρίχησης σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς που ισχύουν. Επίσης φροντίζει για την εκπαίδευση και την άσκηση των αθλητών - χιονοδρόμων και αναρριχητών υπό την επίβλεψη ειδικών εκπαιδευτών. Ακόμα συμμετέχει σε τοπικούς,εθνικούς και διεθνείς χιονοδρομικούς αγώνες και αγώνες αναρρίχησης.
γ) Οργανώνει σχολές για την τεχνική κατάρτιση των μελών του στην ορειβασία, αναρρίχηση, χιονοδρομία και κάθε άλλο άθλημα που περιλαμβάνεται στους σκοπούς του.
δ) πραγματοποιεί και συντηρεί οδοσημάνσεις εθνικών πεζοπορικών μονοπατιών, χαράξεις ορειβατικών και αναρριχητικών διαδρομών και έχει τη φροντίδα του Λακωνικού τμήματος του ευρωπαϊκού μονοπατιού μεγάλων διαδρόμων Ε4.
ε) δημιουργεί, κατασκευάζει και συντηρεί ορειβατικά καταφύγια και γενικά κάθε είδους ορεινές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του εφόσον δε θίγουν το ορεινό οικοσύστημα. Με τις ίδιες προϋποθέσεις συνδράμει στην εκτέλεση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς έργων που εξυπηρετούν τους σκοπούς αυτούς.
στ) οργανώνει και διατηρεί σε συνεχή ετοιμότητα ομάδα ορεινών διασώσεων από έμπειρα και εκπαιδευμένα μέλη του για την παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες, ορειβάτες ή μη, στα βουνά της περιοχής μας.
ζ) παρέχει τη συμβολή και τη βοήθεια του για επιστημονικές και κάθε είδους εργασίες και δημοσιεύσεις για τη μελέτη, διάσωση και περιγραφή των Ελληνικών και ξένων βουνών, της χλωρίδας και πανίδας των ορεινών οικισμών και γενικότερα όσων αποτελούν το ορεινό οικοσύστημα.
η) συμμετέχει σε κάθε κίνηση και προσπάθεια για την προστασία της ορεινής φύσης και του περιβάλλοντος γενικότερα.
θ) Επιδιώκει και αγωνίζεται για την θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας των βουνών της περιοχής και ειδικότερα για τον
χαρακτηρισμό του Ταϋγέτου ως εθνικού δρυμού πιστεύοντας ότι αυτό θα αποτελέσει το αποτελεσματικότερο μέσο προστασίας του.
ι) Στα πλαίσια των σκοπών του, ο Σύλλογος μεριμνά για την μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του καθώς και των φυσιολατρών φίλων του.
ια) Εκδίδει ενημερωτικό και πληροφοριακό δελτίο στο οποίο δημοσιεύεται η δραστηριότητα του Συλλόγου καθώς και άρθρα και μελέτες συναφείς με τους σκοπούς του. Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του συλλόγου.
ιβ) Διατηρεί εντευκτήριο για τα μέλη του με οργανωμένη βιβλιοθήκη και κατάλληλα εποπτικά μέσα και πραγματοποιεί ομιλίες, προβολές και συζητήσεις για θέματα συναφή προς τους σκοπούς του.
ιγ) Προάγει με κάθε μέσο την ανάπτυξη του αισθήματός της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και καλλιεργεί σύμφωνα με ιστορικές παραδόσεις της Ελληνικής Ελληνικής ορειβασίας το ανιδιοτελές ορειβατικό πνεύμα και ήθος και τη βιωματική φυσιολατρία των μελών του.
ιδ) ιδρύει με μέριμνα των αρμοδίων οργάνων διάφορες επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου και τα ειδικά ενδιαφέροντα των μελών του με σκοπό την διευκόλυνση του έργου των οργάνων διοίκησης αλλά και την ενεργό συμμετοχή ενδιαφερομένων μελών του. Οι σχετικοί κανονισμοί λειτουργίας των επιτροπών αυτών συντάσσονται όπως το παρόν καταστατικό ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5 – μέλη
Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου μετά την πάροδο ενός έτους από την εγγραφή τους αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.

Άρθρο 6 – κωλύματα εγγραφής – περιορισμοί
Απαγορεύεται να είναι μέλη του Συλλόγου
α) άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
β) εν ενεργεία αθλητές χιονοδρομίας ή αθλητές χιονοδρομίας που έχουν σταματήσει την αθλητική τους δραστηριότητα αλλά δεν έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες.
γ) εν ενεργεία αθλητές ορειβατικού σκι ή Αγωνιστικής Αναρρίχησης εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.
δ) εν ενεργεία προπονητές αθλημάτων χιονοδρομίας ορειβατικού σκι, αγωνιστικής αναρρίχησης και γενικότερα αθλημάτων που καλλιεργεί ο Σύλλογος.
ε) το προσωπικό του Συλλόγου ή το πρώην προσωπικό πριν παρέλθει χρόνος από την λύση της σύμβασης εργασίας.
στ) άτομα που συνάπτουν σύμβαση με το σύλλογο για την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά, είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές ΕΠΕ ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεση έργου και για ένα χρόνο μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο της σύμβασης ή την παράδοση του έργου αντίστοιχα.
ζ) όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
η) όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η στέρηση
θ) όποιος έχει τιμωρηθεί από την Ε.Φ.Π.Π. του άρθρου 130 του Ν 2725/99 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

Άρθρο 7 - εγγραφή μελών
Καθένας που συγκεντρώνει τις νομικές προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου. Για την επαφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Δ.Σ. συνοδευόμενη από πρόταση δύο 2 μελών του Συλλόγου και έγκριση του Δ.Σ.
που παρέχεται σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα 60 ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει αυτοδίκαια παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου την εξηκοστή ημέρα μετά
τη υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του κυρίως όταν ο ενδιαφερόμενος με την εν γένει συμπεριφορά του αντιστρατεύεται τους σκοπούς του
Συλλόγου να μην εγκρίνει το αίτημα του ενδιαφερομένου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του Συλλόγου σε δήλωση βούλησης.

Άρθρο 8 - μεταβατική διάταξη για τα μέλη
Τα μέχρι της εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού από τη Γ.Σ. μέλη του Συλλόγου (τακτικά, δόκιμα και αρωγά μέλη κατά τις διακρίσεις του υπό τροποποίηση καταστατικού) καθίστανται μέλη του Συλλόγου εφόσον δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του
άρθρου 6 του παρόντος και εφόσον έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος.


Άρθρο 9 - επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και με πλειοψηφία των 113 των παρόντων μελών, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές εργασίες για την
επίτευξη των επιδιωκομένων από το Σύλλογο σκοπών ή τη γενικότερη προαγωγή της ορειβασίας και TWV ορεινών αθλημάτων. Ύψιστη τιμητική διάκριση είναι αυτή του επίσημου Προέδρου που απονέμεται από τη Γ.Σ. με τις ίδιες προϋποθέσεις. Ο τίτλος του επίτιμου μέλους και Προέδρου του Συλλόγου είναι ισόβιος. Τα επίσημα μέλη έχουν όλα
δικαιώματα που έχουν τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εκτός από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν πληρώνουν εισφορές.

Άρθρο 10 - δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα. Ιδιαίτερα τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται:
α) να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γ.Σ.
β) να εκλέγονται ως μέλη στα όργανα διοίκησης, ως αντιπρόσωποι στις ομοσπονδίες στις οποίες μετέχει ο Σύλλογος και ως μέλη στα θεσμοποιημένα όργανα και τις καταστατικές
επιτροπές του Συλλόγου
γ) να συμμετέχουν στις κάθε είδους είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου
δ) να λαμβάνουν γνώση της πορείας των υποθέσεων του Συλλόγου.

Άρθρο 11 - αποχώρηση μελών
Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν οποτεδήποτε, με έγγραφη δήλωση παραιτήσεως προς το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται να προβεί στη διαγραφή τους από τα αντίστοιχα μητρώα στην αμέσως επόμενη από την παραλαβή των σχετικών δηλώσεων συνεδρίασή του. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να εξοφλήσει τις καθυστερούμενες συνδρομές και γενικά οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωσή του
προς το Σύλλογο μέχρι την ημέρα της διαγραφής του.

Άρθρο 12 - διαγραφή μελών
Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου και διαγράφονται με ευθύνη του Δ.Σ. από το μητρώο μελών:
α) όσοι αποχώρησαν σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο ή απεβίωσαν
β) όσοι καθυστέρησαν αδικαιολόγητα τις συνδρομές τους δύο συνεχή έτη και δεν τακτοποιήθηκαν ταμειακώς ως τις 31 Μαρτίου του τρίτου έτους. Το Δ.Σ. οφείλει να τους υπενθυμίσει εγγράφως επί αποδείξει τη διάταξη του άρθρου αυτού και προχωρήσει στη διαγραφή τους εφόσον περάσει άπρακτος ένας μήνας από τη σχετική ειδοποίηση. Για τα μέλη που η διαμονή τους είναι άγνωστη δεν χρειάζεται παρόμοια ειδοποίηση. Τα μέλη
που διαγράφονται για αδικαιολόγητη καθυστέρηση των συνδρομών επανεγγράφονται αφού καταβάλλουν τις οφειλόμενες συνδρομές και το ισχύον δικαίωμα εγγραφής
γ) όσοι πρέπει να διαγραφούν κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας
δ) όσοι επιγενόμενα αποκτήσουν κώλυμα εγγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Η επανεγγραφή διαγραφέντων μελών, εφόσον εξέλειπαν οι λόγοι διαγραφήςγίνεται μετά πάροδο έτους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος του.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Άρθρο 13 – πόροι
Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) το δικαίωμα εγγραφής και οι τακτικές συνδρομές των μελών
β) εκούσιες εισφορές των μελών ή έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται από τη γενική συνέλευση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
γ) οι πρόσοδοι από τη περιουσία του Συλλόγου.
δ) ενισχύσεις από το κράτος ή από τις ομοσπονδίες.
ε) έσοδα από κληρονομιές και δωρεές. Οι δωρεές γίνονται αποδεκτές εφόσον είναι επώνυμες και δεν τίθενται όροι οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Συλλόγου και δεν επιβαρύνουν το ορεινό οικοσύστημα.
στ) εισπράξεις από την πώληση εντύπων, τις υπηρεσίες των καταφυγίων και γενικά από τις σχετικές με τους σκοπούς του Συλλόγου εκδηλώσεις.
ζ) εισπράξεις από παροχή υπηρεσιών του Συλλόγου που δεν αντιστρατεύονται τους σκοπούς του.

Άρθρο 14 - δικαίωμα εγγραφής και ετήσιες συνδρομές
Το δικαίωμα της εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών ορίζονται με απόφαση της γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Δ.Σ. Τα αντίστοιχα ποσά ισχύουν απο την έναρξη του επομένου ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο παίρνεται η απόφαση.
Το δικαίωμα εγγραφής δε μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 12 της ισχύουσας αντίστοιχης χρονικά συνδρομής.
Με απόφαση του Δ.Σ μπορεί να μειώνονται τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής μέχρι το 12 για τα μέλη ηλικίας μέχρι 25 ετών. Οι στρατευμένοι απαλλάσσονται κατά το χρόνο της στράτευσής τους από κάθε εισφορά διατηρούν όμως τα δικαιώματά τους ως μέλη με τον περιορισμό του άρθρου 27 του παρόντος.

Άρθρο 15 –περιουσία
Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο παρόν Καταστατικό. Επίσης απαγορεύεται η ανάμειξη της περιουσίας του Συλλόγου σε κάθε είδους κερδοσκοπική δραστηριότητα. Σε
περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία μετά την εκκαθάριση, περιέχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.

Άρθρο 16 - έλεγχος οικονομικής διαχείρισης
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου ενεργείται από την εκλεγόμενη από την Γ.Σ. Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού. Ο έλεγχος αφορά όλα τα έξοδα και τις πηγές τους καθώς και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός του κάθε σωματειακού έτους καθώς και η έκθεση της Ε.Ε. υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 17 - ποια είναι τα όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι:
α) η Γενική Συνέλευση
β) το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) το Πειθαρχικό Συμβούλιο και
δ) η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Στο παρόν καταστατικό η Γενική Συνέλευση αναφέρεται και ως Γ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο ως Δ.Σ., η Εξελεγκτική Επιτροπή ως Ε.Ε. και το Πειθαρχικό Συμβούλιο ως Π.Σ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 18 – αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Η Γ.Σ. έχει την ανώτατη εποπτεία και την τελική απόφαση για οτιδήποτε αφορά το Σύλλογο
Α) εκλέγει τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου (Δ.Σ., Ε.Ε. και Π.Σ.) και ανακαλεί αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις: του καταστατικού.
Β) εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ. αποφασίζει για την απαλλαγή του Δ.Σ. από την ευθύνη και εγκρίνει την προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.
Γ) ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 9 του παρόντος.
Δ) επικυρώνει, μετριάζει ή ακυρώνει ποινές που επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο μόνο κατόπιν προσφυγής των ενδιαφερομένων σύμφωνα με ης διατάξεις του καταστατικού.
Ε) εγκρίνει και τροποποιεί τα καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο.

Άρθρο 19 - τρόπος σύγκλησης
Η ΓΣ. συγκαλείται:
α) σε τακτική
συνεδρίαση, μια φορά TO χρόνο που πραγματοποιείται εντός του μήνα [ανουαρίου (τακτική Γ.Σ.)
β) εκτάκτως, όταν τούτο κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή προταθεί από 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών με γραπτή αίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. και στην οποία θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει το Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες, με θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που αναγράφονται στην αίτηση. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. αρνηθεί την σύγκληση της Γ.Σ., θεωρείται έκπτωτο και οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει το διορισμό προσωρινής διοίκησης για την διεξαγωγή εκλογών.


Άρθρο 20 – προσκλήσεις για τη Γ.Σ.
Η πρόσκληση όλων των μελών που έχουν το δικαίωμα- συμμετοχής στη Γ.Σ. γίνεται είτε με ατομικές προσκλήσεις, που αποστέλλονται με απλό ταχυδρομείο, είτε με δημοσίευση σε δύο τοπικές εφημερίδες από τις οποίες η μία θα είναι η έχουσα τη συχνότερη έκδοση. Η δημοσίευση θα πρέπει να γίνεται δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Στην πρόσκληση καθορίζονται: α) ο τόπος και ο ακριβής χρόνος που θα γίνει η Συνέλευση β) τα θέματα της ημερήσια διάταξης, γ) ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών Γ.Σ. σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία. Εκτός από τις ρητές εξαιρέσεις, προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό, αποφάσεις για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, είναι ακύρες.

Άρθρο 21 – απαρτία
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα όταν στην έναρξη, και κατά τη διάρκεια των εργασιών της, παρευρίσκεται το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά μία εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης χωρίς νέα ειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα εφόσον παρευρίσκεται το η των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Εφόσον και τη δεύτερη φορά δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου, χωρίς άλλη ειδοποίηση, μετά από δύο εβδομάδες την ίδια ακριβώς ημέρα και ώρα, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε θεωρείται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 22 - τρόπος ψηφοφορίας
Η ψηφοφορία στις Γ.Σ. είναι φανερή. Κατ΄ εξαίρεση η ψηφοφορία για την εκλογή και απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των μελών της διοίκησης, είναι μυστική.

Άρθρο 23 - πως σχηματίζονται οι αποφάσεις της Γ.Σ.
 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν νόμιμα στη συνέλευση. Για τη τροποποίηση του καταστατικού, τη διάλυση του σωματείου, την ανάκληση των οργάνων διοίκησης (Δ.Σ. Ε.Ε. και Π.Σ.), την αγορά και πώληση ακίνητης περιουσίας και τη συμμετοχή στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις ή την αποχώρηση από αυτές, απαιτείται απαρτία του 1/2 των ταμειακών τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των, των νομίμως μετεχόντων στη Γ.Σ. Για την μετατροπή του σκοπού του σωματείου απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Η συναίνεση των απόντων δίνεται εγγράφως.

Άρθρο 24 - εκλογή προεδρείου
Με την έναρξη των εργασιών της η Γ.Σ. εκλέγει με φανερή ψηφοφορία το προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και το Γραμματέα. Ως Πρόεδρος και Γραμματέας δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της διοίκησης του Συλλόγου. Μέχρι την εκλογή του προεδρείου καθήκοντα προέδρου της Γ.Σ. ασκεί Ο Πρόεδρος TOU διοικητικού συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Αν η ημερήσια διάταξη έχει θέματα που σύμφωνα με το καταστατικό χρειάζονται μυστική ψηφοφορία, η Γ.Σ. ορίζει και δύο ψηφολέκτες. Αν η Γ.Σ. είναι και εκλογική, εκλέγεται από τη Γ.Σ. Εφορευτική Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η διεξαγωγή των εκλογών. Ο Πρόεδρος της ΓΣ, έχει τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ. δίνει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και κηρύσσει τη λήξη των εργασιών. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις της Γ.Σ. τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα, τα οποία συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο. Τα πρακτικά της εκλογής τηρούνται και υπογράφονται από την εφορευτική επιτροπή.


ΕΚΛΟΓΕΣ

Άρθρο 25 – εκλεγόμενα όργανα:
Η τακτική Γ.Σ. κάθε δεύτερο χρόνο είναι και εκλογική. Στη συνέλευση αυτή εκλέγονται α) το Διοικητικό Συμβούλιο β) η Εξελεγκτική Επιτροπή γ) το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Για το Δ.Σ. εκλέγονται εννέα (9) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Για την Ε.Ε. εκλέγονται τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και για το Π.Σ. πέντε (5) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Δεν επιτρέπεται η εκλογή των ιδίων προσώπων σε περισσότερα από ένα όργανα διοίκησης.

Άρθρο 26 - υποψηφιότητες – ψηφοδέλτια
Οι υποψηφιότητες για τα παραπάνω όργανα υποβάλλονται στο Δ.Σ. το αργότερο τρείς μέρες πριν από τις εκλογές και πρωτοκολλούνται αμέσως παρουσία του υποβάλλοντος. Το Δ.Σ. οφείλει να τυπώσει ενιαία ψηφοδέλτια στα οποία τα ονόματα των υποψηφίων, για κάθε όργανο χωριστά αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.

Άρθρο 27 - κωλύματα εκλογιμότητας
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και συνεπώς- μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε. και του Π.Σ. ούτε να είναι αντιπρόσωποι του Συλλόγου σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες:
α)έμποροι αθλητικών ειδών καθώς και μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής
ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στη ίδια ως άνω προθεσμία.
β)τα μέλη του Συλλόγου που υπηρετούν τη θητεία τους στο στρατό και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.
γ)τα μέλη που δεν είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 28 - Εφορευτική Επιτροπή
Η Γ.Σ. εκλέγει με φανερή πλειοψηφία τριμελή εφορευτική επιτροπή, έργο της οποίας είναι η διεξαγωγή των εκλογών. Η εφορευτική επιτροπή τηρεί πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τα μέλη της. Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει ώστε οι εκλογές να διεξαχθούν σύμφωνα με το νόμο και το παρόν καταστατικό. Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει για τις ενστάσεις που υποβάλλονται σε αυτήν για θέματα που αφορούν τη ψηφοφορία, τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την ανακήρυξη επιτυχόντων. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Δεν μπορεί να είναι μέλος της εφορευτικής επιτροπής υποψήφιος για κάποιο αξίωμα του Συλλόγου.

Άρθρο 29 - τρόπος εκλογής
Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφόρος εκφράζει την προτίμησή του με το σταυρό προτίμησης μπροστά από το όνομα του κάθε υποψηφίου. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει τόσους σταυρούς όσα και τα μέλη που θα εκλεγούν για το συγκεκριμένο όργανο Ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρό είναι άκυρο. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, που παρατείνεται και μετά την καθορισμένη ώρα εφόσον προσέρχονται μέλη που δεν ψήφισαν, αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων. Μετά τη διαλογή ακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση γίνεται κλήρωση. Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι αμέσως μετά τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή. Το εκλογικό υλικό, δηλαδή το μητρώο μελών, η κατάσταση των δικαιουμένων ψήφου και των τελείως ψηφισάντων, ο πίνακας διαλογής, το πρακτικό ανακηρύξεως των εκλεγέντων, οι τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν τις αντίστοιχες αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής ψηφοδέλτια και το υλικό που έμεινε παραδίδονται στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο για το νέο Δ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 30-πως συγκροτείται το Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συντίθεται από εννέα (9) τακτικά μέλη τα οποία εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια από τη Γ.Σ.Η θητεία τους αρχίζει από την ανακήρυξη τους και τελειώνει με την εκλογή του νέου Δ.Σ. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη εκλογή ο σύμβουλος που πλειοψήφισε συγκαλεί το Δ.Σ., προκειμένου να
συγκροτηθεί αυτό σε σώμα. Με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του, εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ταμίας και οι τρεις (3) Έφοροι. Με απολογημένη απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατό να γίνει ανακατανομή αξιωμάτων κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. (ανασχηματισμός). Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών. Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει από το απερχόμενο τη σφραγίδα, τα βιβλία και το αρχείο του συλλόγου καθώς επίσης και κάθε περιουσιακό στοιχείο με πρακτικό παράδοσης και παραλαβής του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο δικαιούνται να λάβουν όλα τα μέλη.

Άρθρο 31 - αρμοδιότητες Δ.Σ.
Το Δ.Σ. διοικεί υπευθύνως το Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό. Το Δ.Σ. αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά τη λειτουργία του Συλλόγου, υλοποιώντας τους σκοπούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Ιδιαίτερα το Δ.Σ.
α) Συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες Γ.Σ. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
β) θέτει σε εφαρμογή ης αποφάσεις της Γ.Σ. και εποπτεύει την εκτέλεσή τους.
γ) Αποφασίζει την εγγραφή νέων μελών και τη διαγραφή σύμφωνα με ης διατάξεις του καταστατικού.
δ) Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα διοίκησης και τη διάθεση εγκεκριμένου
πιστώσεων
προϋπολογισμού.
κατά τους όρους TOU
ε) Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό.
στ) Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συλλόγου ο οποίος ισχύει μετά την έγκριση του από τη Γ.Σ.
ζ) Συντάσσει κατ΄ αποκλειστικότητα τους ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας των επιτροπών ή ομάδων εργασίας που συγκροτεί με αποφάσεις του.


Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε δέκα πέντε (15) η μέρες και έκτακτα όποτε υπάρχει ανάγκη. Η σύγκληση γίνεται με πρόσκληση του προέδρου στη οποία αναφέρονται προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση γίνεται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως όταν το ζητήσουν εγγράφως τέσσερα (4) από τα μέλη του. Αν ο πρόεδρος αρνηθεί τη σύγκληση το Δ.Σ. συγκαλείται εντός των επομένων επτά (7) ημερών από τον αντιπρόεδρο. Αν και ο αντιπρόεδρος αρνηθεί, τότε ολόκληρο το συμβούλιο θεωρείται έκπτωτο και οποιοδήποτε μέλος μπορεί να ζητήσει το περιορισμό προσωρινής διοίκησης. Μέλος του Δ. Δ. Σ. που απουσιάζει απο τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις η δε μετέχει επί έξι (6) μήνες στις δραστηριότητες του Συλλόγου, ειδοποιείται εγγράφως από ΤΟ Δ.Σ. να αιτιολογήσει τους λόγους της απουσίας του μέσα σε ένα μήνα. Σε περίπτωση μη απαντήσεως ή εάν οι εξηγήσεις δε θεωρηθούν επαρκείς, το μέλος εκπίπτει από το αξίωμά του με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Εάν ο αριθμος των μελών του Δ.Σ. μειωθεί λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως μελών κατά τα 2/3 και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές συγκαλείται η Γ.Σ. για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αποζημίωση για τις υπηρεσίες τους προς το Σύλλογο πλην των εξόδων κινήσεως και εφόσον κατοικούν εκτός έδρας του συλλόγου ή προκειμένου να μετάσχουν ως επίσημοι εκπρόσωποί του σε εκτός της έδρας του συλλόγου εκδηλώσεις.

Άρθρο 33 - αρμοδιότητες του προέδρου – αντιπροσώπευση – συλλόγου
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.:
α) καθορίζει μαζί με το Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν.
β) διευθύνει τη συζήτηση στις συνεδριάσεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
γ) υπογράφει όλα τα έγγραφα με το Γραμματέα πρόκειται για διαχειριστικά έγγραφα και εντάλματα πληρωμών και με το ταμία.
δ) εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα.
Αντιπροσώπευση για συγκεκριμένη υπόθεση είναι δυνατόν να ανατίθεται και σε άλλο μέλος του Δ.Σ. με απόφαση του συμβουλίου. Όταν ο πρόεδρος κωλύεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 34 - αρμοδιότητες αντιπροέδρου
Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του χωρίς να
απαιτείται απόφαση κάποιου οργάνου.

Άρθρο 35 - αρμοδιότητες γραμματέα
Ο γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του συλλόγου και τηρεί το αρχείο και όλα τα βιβλία εκτός από τα διαχειριστικά μεταξύ των οποίων και τα υποχρεωτικά τηρούμενα από το σύλλογο:
α) μητρώου μελών
β) πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ.
γ) πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
δ) πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Προσυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα διαχειριστικά εντάλματα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από άλλο σύμβουλο που ορίζεται από το Δ.Σ.

Άρθρο 36 - αρμοδιότητες του ταμία
α) Ο ταμίας τηρεί όλα τα διαχειριστικά βιβλία που προβλέπονται από το νόμο, δηλαδή: α) εσόδων-εξόδων και β) περιουσιακών στοιχείων συντάσσει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό κάθε οικονομικού έτους και τον ειδικό απολογισμό της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων ή την υπεύθυνη δήλωση του Ν 159986 κατά περίπτωση και υπογράψει με τον πρόεδρο κάθε έγγραφο και ένταλμα που έχει σχέση με διαχείριση
β) Υποβάλλει κάθε μήνα στο Δ.Σ. κατάσταση εσόδων και εξόδων και γνωστοποιεί το υπόλοιπο του ταμείου. Έχει το ταμείο του Συλλόγου και καταθέτει στην τράπεζα κάθε ποσό το ύψος του οποίου υπερβαίνει το όριο των μετρητών στα ταμεία του συλλόγου. Το όριο αυτό ορίζεται με απόφαση το Δ.Σ. στην αρχή κάθε έτους.
γ) Κάθε δαπάνη γίνεται με απόφαση του Δ.Σ και με ένταλμα πληρωμής που υπογράφεται από τον ταμία και συνυπογράφεται από τον πρόεδρο και
τον γραμματέα. Οι εισπράξεις πραγματοποιούνται με διπλότυπες αποδείξεις από στελέχη θεωρημένα αριθμημένα και μονογραφημένα από τον πρόεδρο και τον ταμία
δ) Οι καταθέσεις και οι αναλήψεις των χρημάτων του Συλλόγου στις Τράπεζες γίνονται από τον ταμία με τη διαδικασία που καθορίζει εκάστοτε το Δ.Σ.
ε) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τα καθήκοντα του ταμία ανατίθενται σε άλλο μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ. μετά από έγγραφη πρόταση ή συγκατάθεση του ταμία.


Άρθρο 37 - έφορος καταφυγίων
Ο έφορος καταφυγίων έχει την επιμέλεια των ορειβατικών καταφυγίων του Συλλόγου και φροντίζει για την καλή εμφάνιση και λειτουργία τους σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό.

Άρθρο 38 - έφορος ορειβασίας
Ο έφορος ορειβασίας είναι υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ. για την ορειβατική δραστηριότητα του Συλλόγου. Εισηγείται τον ορισμό, μελών για την Τεχνική Επιτροπή Ορειβασίας παρακολουθεί τη λειτουργία της και αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ αυτής και του Δ.Σ.

Άρθρο 39 - έφορος χιονοδρομίας
Ο έφορος χιονοδρομίας είναι υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ. για τη χιονοδρομική δραστηριότητα του Συλλόγου. Εισηγείται τον ορισμό των μελών της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοδρομίας (ΤΕΧ) παρακολουθεί τη λειτουργία της και αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ αυτής και του Δ.Σ.


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 40 - συγκρότηση και λειτουργία Ε.Ε
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. μαζί με τα υπόλοιπα όργανα του Συλλόγου. Η Ε.Ε. είναι τριμελής με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Αρμοδιότητα της Ε.Ε. είναι η άσκηση ελέγχου σε κάθε διαχειριστική πράξη του Δ.Σ. και κάθε άλλης επιτροπής ή οργάνου του Συλλόγου εκτός των πράξεων και των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Συνεδριάζει τακτικά μία φορά το χρόνο εντός του μηνός Ιανουαρίου και έκτακτα όσες φορές κρίνει αναγκαίο η ίδια ή η συνεδρίαση ζητηθεί από ένα τακτικό μέλος της. Η Ε.Ε. συντάσσει κατατοπιστική έκθεση για τη διαχείριση των οικονομικών και λοιπών διαχειριστικών ζητημάτων του Συλλόγου. Η έκθεση καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται για έγκριση στη τακτική συνέλευση του ιδίου μήνα μετά την έκθεση απολογισμού των πεπραγμένων του Δ.Σ. Τα μέλη της Ε.Ε. που παραιτούνται, αναπληρώνονται από αναπληρωματικά, κατά σειρά εκλογής.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 41 - πως συγκροτείται το Π.Σ.
Παράλληλα με την εκλογή του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση εκλέγει πενταμελές πειθαρχικό συμβούλιο με πέντε αναπληρωματικούς. Τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον μία πενταετία ως τακτικά μέλη του Συλλόγου. Το Π.Σ. συγκροτείται σε σώμα στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, που πραγματοποιείται το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την εκλογή του και εκλέγει πρόεδρο και γραμματέα.
Συγκαλείται κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του Δ.Σ. προς τον πρόεδρο του Π.Σ. και εντός πέντε (5) ημερών από αυτή. Η έγγραφη πρόσκληση του προέδρου προς τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά του Π.Σ. πρέπει να προηγείται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Το Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του (τακτικά ή - σε περίπτωση απουσιών - αναπληρωματικά) και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηψίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή εξαιρέσεως ή κωλύματος μέλους, ο αριθμός συμπληρώνεται από τους αναπληρωματικούς κατά τη σειρά εκλογής. Τα υπόλοιπα αναπληρωματικά μέλη παρευρίσκονται με δικαίωμα λόγου όχι όμως και δικαίωμα
ψήφου.

Άρθρο 42-πειθαρχική διαδικασία
Ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., συλλογή των σχετικών στοιχείων και ακρόαση όλων των εγκαλούντων και των εγκαλουμένων ΤΟ Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές στα μέλη του Συλλόγου για σοβαρή παράβαση των διατάξεων του καταστατικού ή των επί μέρους ειδικών κανονισμών για συμπεριφορά και διαγωγή ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τους σκοπούς του Συλλόγου ή για ενέργειες και παραλείψεις που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
Το Π.Σ. προσκαλεί τον εγκαλούμενο νόμιμα, 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση για να απολογηθεί εγγράφως. Αν παρέλθει άπρακτο αυτό το διάστημα το Π.Σ. δικάζει ερήμην του εγκαλουμένου. Κάθε μέλος που κρίνεται έχει το δικαίωμα να εξαιρέσει ένα μέλος του Π.Σ. που αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό κατά τη σειρά εκλογής.

Άρθρο 43 - πειθαρχικές ποινές
Οι πειθαρχικές ποινές που μπορεί να επιβληθούν κατά την κρίση του Π.Σ. το οποίο σταθμίζει τη βαρύτητα της πράξης είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινός αποκλεισμός μέχρι έξι (6) μήνες από τους αγώνες, τις εκδηλώσεις, τα γραφεία, τα εντευκτήρια και τα καταφύγια του, Συλλόγου, γ) οριστική διαγραφή από το Σύλλογο. Οι αποφάσεις του Π.Σ. πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να καταχωρούνται με ευθύνη του γραμματέα των αποφάσεων ειδικό βιβλίο πρακτικών. Αντίγραφο κοινοποιείται στο Δ.Σ. που υποχρεούται να τις εκτελέσει. Οι ποινές που επιβάλλει το Π.Σ. ανακαλούνται ή τροποποιούνται από τη πρώτη μετά τη επιβολή τους Γ.Σ. αν το μέλος που τιμωρήθηκε άσκησε προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κονιοποίηση σε αυτό της σχετικής απόφασης. Αν το Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο δε φέρει την εμπρόθεσμη προσφυγή στη Γ.Σ. για συζήτηση, συζητείται από τη Γ.Σ. σαν τελευταίο θέμα με αναφορά του ενδιαφερομένου στο προεδρείο της έστω και αν δεν περιλαμβάνεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 44 - περί επιτροπών γενικά
Το Δ.Σ. ορίζει τα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας τις οποίες κρίνει χρήσιμες για το έργο του. Το Δ.Σ. αναθέτει στις επιτροπές και τις ομάδες τη φροντίδα ορισμένων από τους σκοπούς του συλλόγου ανάλογα με τις ανάγκες ή τα ειδικά ενδιαφέροντα των μελών του. Σε καμία περίπτωση οι επιτροπές και οι ομάδες εργασίας δε μπορεί να υποκαταστήσουν το Δ.Σ. Οι αποφάσεις των επιτροπών και των ομάδων έχουν εισηγητικό
χαρακτήρα. Τα καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις και ο τρόπος λειτουργίας των καταρτιζομένων από το Δ.Σ. επιτροπών καθορίζονται στις αποφάσεις με τις οποίες συγκροτούνται ή από τον ειδικό κανονισμό λειτουργίας. Κατ΄ εξαίρεση τα της λειτουργίας της Τεχνικής Επιτροπής Ορειβασίας (ΤΕΟ) και της Τεχνικής Επιτροπής Χιονοδρομίας (ΤΕΧ) καθορίζονται από το παρόν καταστατικό. Η συγκρότηση των επιτροπών αυτών γίνεται στην πρώτη μετά τη συγκρότηση σε σώμα συνεδρίαση του Δ.Σ. Η θητεία των επιτροπών και των ομάδων ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. που τις εκλέγει. Οι επιτροπές τηρούν ιδιαίτερα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων τους και αρχείο. Καμία επιτροπή συμπεριλαμβανομένων των ΤΕX και ΤΕΟ, δεν έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης του συλλόγου και δεν μπορεί να αλληλογραφεί από μόνη της με δημόσιες αρχές ή οργανώσεις εκτός Συλλόγου Τα μέλη του Δ.Σ. δικαιούνται να παρίστανται με δικαίωμα λόγου στη συνεδρίαση των επιτροπών, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 45 - Τεχνική Επιτροπή Ορειβασίας(ΤΕΟ)
Η Τεχνική Επιτροπή Ορειβασίας (ΤΕΟ) που πρέπει να απαρτίζεται από τους πλέον έμπειρους ορειβάτες του Συλλόγου έχει ως καθήκοντα:
α) την οργάνωση εκπαιδευτικών σχολών ορειβασίας- αναρρίχησης.
β) την επιλογή, αγορά και διαφύλαξη του ορειβατικού υλικού γ)τη σήμανση και συντήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών μονοπατιών
δ) τη συγκρότηση ομάδων αποστολών
ε) την ενημέρωση του Δ.Σ. για τα πάσης φύσεως τεχνικά ζητήματα της ορειβασίας
στ) τον καταρτισμό των προγραμμάτων αναβάσεων και την εν γένει επιμέλεια της ορειβατικής δραστηριότητας του Συλλόγου.
Η ΤΕΟ κατά τη πρώτη μετά το διορισμό της συνεδρίαση συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών της Γραμματέα, Έφορο αναβάσεων και υλικού και τέλος Έφορο σχολών και υποδομής. Αποφάσεις της ΤΕΟ σε τεχνικής φύσεως θέματα της αρμοδιότητάς της (προγράμματα σχολών, συγκρότηση αποστολών κ.α.) είναι υποχρεωτικές για το Δ.Σ. Οι αποφάσεις επικυρώνονται και προωθούνται από το Δ.Σ. που ελέγχει κατ΄ αποκλειστικότητα μόνο το οικονομικό μέρος των αποφάσεων αυτών.

Άρθρο 46 - Τεχνική Επιτροπή Χιονοδρομίας (ΤΕΧ)
Η τεχνική Επιτροπή Χιονοδρομίας (ΤΕΧ) που πρέπει να απαρτίζεται από τους πιο έμπειρους χιονοδρόμους του Συλλόγου έχει ως καθήκοντα:
πάσης φύσεως
Α) την οργάνωση και διεξαγωγή των πάσης χιονοδρομιών και αγώνων
Β) την παρακολούθηση της χιονοδρομικής δράσης αθλουμένων μελών ή την προετοιμασία και προπόνηση αθλητών
Δ) την επιλογή των προπονητών και την παρακολούθηση του έργου τους
Ε)την επιλογή των προπονητών και την παρακολούθηση του έργου τους
ΣΤ) την επιλογή αγορά και διαφύλαξη χιονοδρομικού υλικού. Ζ) την ενημέρωση του Δ.Σ. για τα πάσης φύσεως τεχνικά ζητήματα της χιονοδρομίας τον καταρτισμό των αθλητικών και μη
χιονοδρομικών προγραμμάτων και γενικά την επιμέλεια της χιονοδρομικής δραστηριότητας του Συλλόγου. Η ΤΕΧ κατά τη πρώτη μετά το διορισμό της συνεδρία συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών της Γενικό Γραμματέα, Έφορο υλικού και σχολών και Έφορο αγώνων. Αποφάσεις της ΤΕΧ σε τεχνικής φύσεως θέματα της αρμοδιότητάς της (προγράμματα σχολών, συγκρότηση αθλητικών ομάδων κ.τ.λ. είναι υποχρεωτικές για. το Δ.Σ. Οι αποφάσεις επικυρώνονται και προωθούνται από το Δ.Σ. που ελέγχει κατ΄ αποκλειστικότητα μόνο το οικονομικό μέρος των αποφάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47 - σφραγίδα – έμβλημα
Ο Σύλλογος κατά νόμο έχει τη φίλαθλο ιδιότητα είναι αθλητικό σωματείο και υπάγεται εκτός των άλλων στις διατάξεις των ειδικών νόμων περί αθλητικών σωματείων. Ο ύλλογος έχει κυκλική σφραγίδα που αναγράφει τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ -1937» και έχει στο κέντρο του κύκλου παράσταση που εικονίζει τις κορυφές του Ολύμπου και αετό που κρατάει στα νύχια του ορειβατική αξίνα. Ο ίδιος συνδυασμός αποτελεί και το σήμα του Συλλόγου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 48 - τροποποίηση καταστατικού
Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου αποφασίζονται από ειδική για το σκοπό αυτό συγκαλούμενη γενική συνέλευση, η οποία έχει απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει
με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Με την ίδια πλειοψηφία αποφασίζεται η συμμετοχή του Συλλόγου ως σωματείου - μέλους σε δευτεροβάθμιες ομοσπονδιακές οργανώσεις που εκπροσωπούν αθλήματα που περιλαμβάνονται στους  καταστατικούς σκοπούς του. Με την ίδια διαδικασία γίνεται και η αποχώρηση από τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Δ.Σ. μετά την έγκριση του παρόντος, υποχρεούται να συντάξει τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου που καθορίζει πλήρως την οργάνωση και λειτουργία των οργάνων του, την οργάνωση και λειτουργία των Τεχνικών Επιτροπών Χιονοδρομίας (ΤΕΧ) και Ορειβασίας (ΤΕΟ) και τη σύνδεσή τους με το Δ.Σ. καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του συλλόγου. Ο εσωτερικός κανονισμός του Συλλόγου εγκρίνεται και τροποποιείται από τη Γ.Σ. και αποτελεί συμπλήρωμα του παρόντος καταστατικού. Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, έχει εφαρμογή ο Αστικός Κώδικας, ο εισαγωγικός νόμος του Αστικού Κώδικα, οι ειδικοί νόμοι περί σωματείων και ο αθλητικός νόμος 2725/99 «περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις. Το παρόν τροποποιημένο και κωδικοποιημένο καταστατικό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ που αποτελείται από 48 άρθρα. Και το παρόν κεφάλαιο των μεταβατικών διατάξεων, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε κατ΄ άρθρον και στο σύνολό του από τη συγκληθείσα για το σκοπό αυτό Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στη Σπάρτη στις 5 Νοεμβρίου 2004 και θα τεθεί σε ισχύ από της εγκρίσεως του από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.